Tag: NSFS-148

Sếp đến nhà chơi rồi hiếp luôn vợ của nhân viên

Đằng này, tôi bị ngã, nhưng chú tôi không lấy tên của ngã. Có một tiếng nổ lớn khắp phòng. Tôi đã ngã xuống hai lần. Đó là lý do tại sao chú bắt đầu nói lắp ngay cả khi chú lớn tiếng đụ tôi. Bây giờ chú đang bắt đầu m...